EU-Bescheinigung – Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

EU-Bescheinigung – Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 1) jednym z …

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;

2) władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa

–          właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, lub

–          właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub

ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Niektórzy marszałkowie wykonywanie tego zadania powierzyli wojewódzkim urzędom pracy.

 

TRYB UZYSKANIA zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej

1) Złożenie przez zainteresowaną osobę podania wraz z załącznikami osoby zainteresowanej – wzór podania dostępny na stronach www Urzędów Marszałkowskich lub Wojewódzkich Urzędów Pracy, załączniki wskazano w/w rozporządzeniu Ministra gospodarki tj:

2) Uwierzytelniona* kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

3) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:

  1. świadectwo pracy lub umowa o pracę;
  2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z adnotacją urzędu gminy potwierdzającą, że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  3. decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie skreślenia z rejestru;
  4. umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
  5. aktualny, pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

4) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych.

* Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem“ przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokument przedkładany wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędzie wydającym zaświadczenie lub przez radcę prawnego, lub adwokata, lub notariusza.

Zaswiadczenie polskich firm, ktore zamierzaja swiadczyc uslugi na terenie Niemiec