Tymczasowe świadczenie usług transgranicznych na terytorium Niemiec w zawodach rzemieślniczych | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Tymczasowe świadczenie usług transgranicznych na terytorium Niemiec w zawodach rzemieślniczych

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy zdobyli prawo do wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej mają prawo świadczyć usługi na obszarze innego państwa członkowskiego (w tym przypadku na terytorium Niemiec) w zakresie tego samego zawodu …

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu (czyli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), którzy zdobyli prawo do wykonywania zawodu lub działalności gospodarczej mają prawo świadczyć usługi na obszarze innego państwa członkowskiego (w tym przypadku na terytorium Niemiec) w zakresie tego samego zawodu lub działalności gospodarczej.

Tymczasowe świadczenie usług transgranicznych na terytorium Niemiec w zakresie zawodów rzemieślniczych wymienionych w załączniku A wiąże się ze zgłoszeniem we wlaściwej Izbie Rzemieślniczej. Wykaz tych zawodów znajdą Państwo w zakładce zawody rzemieślnicze w Niemczech: Handwerk-Berufe_Anlage A

Właściwość Izby Rzemieślniczej określa się według przynależności danej miejscowości, w której po raz pierwszy będzie świadczona usługa transgraniczna. Tutaj znajdą Państwo mapę Niemiec z podziałem na Izby Rzemieślnicze:  https://www.zdh.de/organisationen-des-handwerks/handwerkskammern/ .

 

Warunki świadczenia usług:

Ze wzglądu na to że do prowadzenia działalności gospodarczej w zawodzie rzemieślniczym z załącznika A, czyli zawodzie regulowanym, wymagane są odpowiednie kwalifikacje zawodowe i / lub staż zawodowy, usługodawca z państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego może świadczyć usługi transgraniczne,

– jeśli posiada działalność gospodarczą w państwie usługodawcy i

– prowadził tę działalność co najmniej przez 1 rok w okresie ostatnich dziesięciu lat.

Szczegolowych informacji udziela Pani Anna Gogowski.