Kim jesteśmy? | Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg

Kim jesteśmy?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Kim jesteśmy?

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgii Wschodniej jest podmiotem prawa publicznego reprezentującego interesy rzemiosła i jej zakładów członkowskich na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

Izby Rzemieślnicze w Niemczech zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze w swoich okręgach izbowych, do których przynależność jest obowiązkowa. Każdy legalnie funkcjonujący zakład rzemieślniczy musi zostać zarejestrowany w izbie rzemieślniczej, właściwej ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej oferuje szeroki zakres usług, od porad technicznych i prawnych po doradztwa w zakresie kształcenia zawodowego. Izba prowadzi rejestr rzemieślniczy oraz jest odpowiedzialna za przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Jako lokalny samorząd gospodarczy reprezentuje również interesy rzemiosła wobec polityki i administracji.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Oferta doradcza Izby

Izba Rzemieślnicza we Frankfurcie nad Odrą- Region Brandenburgii Wschodniej gwarantuje swoim członkom różnorodną paletę usług, zawierającą wszelkie formy doradztwa ekonomicznego, prawnego, jak również kształcenia zawodowego.Co więcej izba rzemieślnicza wypełnia zadania natury zwierzchnio- prawnej nadane jej przez państwo, doradza decydentom i reprezentuje rzemieślników na niwie związkowej. Doradztwa dotyczą następujących dziedzin:

 • Szkolenia i doskonalenia zawodowe
 • Ekonomika, prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa
 • Otwieranie firmy
 • Porady prawne
 • Innowacje, nowe technologie
 • Ochrona środowiska
 • Targi

Współpraca gospodarcza z zagranicą i inne[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Otwarcie działalności gospodarczej w Niemczech – rzemiosło

Zanim udacie się Państwo do urzędu do spraw działalności gospodarczej (Gewerbeamt), warto zasięgnąć (bezpłatnie) informacji u źródła, czyli w Izbie Rzemieślniczej.

Rzemiosło jest w Niemczech inaczej zorganizowane niż w np. w Polsce. Aby otworzyć działalność w zawodzie malarz czy murarz należy przedstawić w Izbie Rzemieślniczej – Handwerkskammer stosowne dokumenty potwierdzające wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe.

Członkostwo w Izbie Rzemieślniczej jest obowiązkowe, o czym można przeczytać w ustawie o rzemiośle (Gesetz zur Ordnung des Handwerks). Oznacza to opłatę wpisową oraz późniejsze opłaty członkowskie. Izba oferuje swoim członkom bezpłatne doradztwo (w szerokim zakresie), możliwości dokształcania, spotkania informacyjne i inne.

Aby otworzyć firmę w Niemczech nie jest konieczny meldunek, ale konieczny jest adres biura w Niemczech. Należy regularnie odbierać pocztę, gdyż w momencie, kiedy listy zaczną wracać do urzędów, może się zdarzyć, że Państwa firma zostanie wyrejestrowana. Oznacza to, iż w tym momencie pracujecie Państwo „na czarno”.

Warto również zastanowić się np. nad sposobem opodatkowania (podatek VAT – Umsatzsteuer; podatek dochodowy – Einkommenssteuer i inne) czy tez ubezpieczeniem – zdrowotnym, emerytalnym itp. – jak funkcjonuje i kiedy jest obowiązkowe.

Dalsze informacje na ten temat można uzyskać u pani Anny Gogowskiej pod numerem telefonu: 0049 335 5619-130 lub E-Mail: anna.gogowski@hwk-ff.de lub osobiście w biurze. Doradztwo jest bezpłatne.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“3/4″][vc_column_text]Tymczasowe świadczenie usług w Niemczech przez firmy z innego Państwa UE

„Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i przedstawicieli wolnych zawodów w UE. W dążeniu do urzeczywistnienia tych dwóch swobód wysokie są oczekiwania dotyczące dyrektywy w sprawie usług przyjętej w 2006 r., gdyż ma ona decydujące znaczenie dla zakończenia procesu tworzenia rynku wewnętrznego.” (Źródło: Strona internetowa Parlamentu Europejskiego –bitte einen Backlink auf die Seite: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.1.4.html )

Aby świadczyć tymczasowo usługi jako polska firma na terenie Niemiec i oddelegować pracowników należy dopełnić kilku formalności. Wskazówki znajdziecie Panstwo po prawej stronie w obszarze:  Download.

Izba nie ponosi odpowiedzialności za opublikowane informacje.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/4″][vc_column_text]Downloads:

Transgraniczne_swiadczenie_uslug

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“3/4″][vc_column_text]

Aktualności

EU-Bescheinigung – Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, powinny złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) jednym z kryteriów uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności gospodarczej w państwie przyjmującym jest udokumentowanie doświadczenia zawodowego;

2) władze państwa przyjmującego, powołując się na Dyrektywę 2005/36/WE, wymagają przedstawienia Zaświadczenia wskazującego na charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) organem upoważnionym do wydawania zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest marszałek województwa

–          właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, lub

–          właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywania działalności lub

ostatnie miejsce zatrudnienia, w przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej osoby składającej wniosek.

Niektórzy marszałkowie wykonywanie tego zadania powierzyli wojewódzkim urzędom pracy.

 

TRYB UZYSKANIA zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej

1) Złożenie przez zainteresowaną osobę podania wraz z załącznikami osoby zainteresowanej – wzór podania dostępny na stronach www Urzędów Marszałkowskich lub Wojewódzkich Urzędów Pracy, załączniki wskazano w/w rozporządzeniu Ministra gospodarki tj:

2) Uwierzytelniona* kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

3) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, np.:

 1. świadectwo pracy lub umowa o pracę;
 2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z adnotacją urzędu gminy potwierdzającą, że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 3. decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie skreślenia z rejestru;
 4. umowa cywilnoprawna – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 5. aktualny, pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

4) Uwierzytelnione* kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np. uprawnień budowlanych.

* Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie „za zgodność z oryginałem“ przez pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym w urzędzie wydającym dokument przedkładany wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w urzędzie wydającym zaświadczenie lub przez radcę prawnego, lub adwokata, lub notariusza.

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=“1/4″][vc_column_text]Downloads:

Informacja_Zwiazku[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=“3/4″][vc_column_text]

Jesteś lub chcesz zostać członkiem Izby?

Umów się na spotkanie i dowiedz więcej!

Będąc członkiem Izby Rzemieślniczej przysługuje Ci bezpłatna pomoc od naszych doradców. Dowiedz się więcej na temat prowadzenia działalności w Niemczech oraz formalności, które należy dopełnić, by istnieć na rynku niemieckim legalnie.

Twoja firma się rozwija i chcesz działać na rynkach zagranicznych? Pamiętaj, że należy się do tego przygotować. Mimo, że istnieje Unia Europejska, wiele państw członkowskich reguluje rynek rzemieślniczy według własnych przepisów. Umów się na spotkanie i uzyskaj ważne wskazówki bezpłatnie.

Doradztwo w języku polskim jest atutem naszej Izby. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, porady technicznej lub innej, możemy umówić się na spotkanie z naszym doradcą, a pani Anna Gogowska pomoże w roli tłumacza.

A może dopiero zastanawiasz się, czy otworzyć własną działalność gospodarczą w branży rzemieślniczej w Niemczech?

W Niemczech istnieje Prawo Rzemieślnicze, które reguluje wiele aspektów. Niemieckie rzemiosło jest podzielone na zawody regulowane, do wykonywania których dostęp jest trudniejszy oraz zawody nieregulowane.

Chcesz się dowiedzieć więcej? Umów się na spotkanie w Izbie z panią Anną Gogowską, która udzieli Ci bezpłatnie fachowej porady na temat możliwości otwarcia własnej firmy oraz formalności, których powinieneś jako rzemieślnik w Niemczech dopełnić.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/4″][cq_vc_employee name=“Baron“][vc_column_text]Downloads:

Doradztwo-gospodarcze[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]